• ឈ្មោះទីតាំង​៖ តេស្តឈាម​ចល័ត​ ( Mobile Van Testing)
 • អាសយដ្ឋាន ៖ #៥៥  ផ្លូវ៤៦៨   សង្កាត់ទួលទំពូង​២ ខ័ណ្ឌចំការមន ភំ្នពេញ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ​សូរ កេសនា       ទូរស័ព្ទ៖ 012 87 31 84
  • អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)

 

 • ឈ្មោះទីតាំង​៖ តេស្តឈាម​ចល័ត​ ភំ្នពេញ(  Mobile Van Testing)
 • អាសយដ្ឋាន ៖ #៥៥  ផ្លូវ៤៦៨   សង្កាត់ទួលទំពូង​២ ខ័ណ្ឌចំការមន ភំ្នពេញ
 • ទំនាក់ទំនង
  • លោកស្រី គង់ បូរី       ទូរស័ព្ទ៖ 012 96 40 17   អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
កម្មវិធីតេស្តឈាមចល័ត
#៥៥  ផ្លូវ៤៦៨   សង្កាត់ទួលទំពូង​២ ខ័ណ្ឌចំការមន ភំ្នពេញ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា