• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុក
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ត្រពាំងស្វាយ ឃុំបាល្លង្គ ស្រុកបារាយណ៏ ខេត្តកំពុងធំ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ឡេង តាំងលាង       ទូរស័ព្ទ៖ ០12 86 75 7០
  • លោក នួន វណ្ណសារឿន ទូរស័ព្ទ៖ 085 52 95 75
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុក
រពាំងស្វាយ ឃុំបាល្លង្គ ស្រុកបារាយណ៏ ខេត្តកំពុងធំ
ខេត្តកំពុងធំ កម្ពុជា